#fpt mỹ

Bản lĩnh FPT nơi xứ người

Trong “cuộc chiến” đảm bảo sản xuất, kinh doanh liên tục và vươn tới những ước mơ lớn của nhà F, có những “'người lính” cắm ở tuyến đầu trên ...

Người FPT

Xem thêm