#OKR FPT

Nhà F về đích OKR

Tính đến ngày 10/10, phần lớn CTTV nhà F cán mốc 100% các tỷ lệ báo cáo, thiết lập OKR cấp bộ phận, cán bộ quản lý (CBQL) và cán ...

Người FPT