Chuyện phiếm Đời

Marx nói rằng: "Mọi ý tưởng xuất phát từ trong lao động". Habeco thì nói: "Ý tưởng đến từ bia hơi". Hơn 100 năm sau, nhân loại đã chứng minh ...

Lê Đình Lộc

Xem thêm