#Trạng FPT 2021

Đã Yêu là sẽ Dấn thân

Sau một năm làm Trạng nguyên, tôi đã được quá nhiều, đi cùng với đó là không ít đánh đổi để mình dần hoàn thiện, trưởng thành hơn.

Góc nhìn

Xem thêm