#Vương Quân Ngọc

Học làm Tây

Ban lãnh đạo khách hàng hóa ra lại quen thuộc với Việt Nam. Các chương trình tăng cường giao lưu học hỏi của Tây khuyến nghị là sang Việt Nam ...