#covid fpt

Lạc quan mùa Covid

Covid mang đến trăm điều khó, mỗi người cùng gắng một chút để hy vọng tất cả chúng ta cùng an toàn, tuy sẽ giản dị hơn, ít ồn ào ...

Góc nhìn