#Make in Vietnam

FPT IS: 'Lột xác' tuổi 30

Bước vào tuổi 30, FPT IS đang thay đổi mạnh mẽ và từng bước hiện thực hóa sứ mệnh đi đầu trong chiến lược Make in Vietnam với những sản ...

Longform

Make in Vietnam

Điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị lực lượng để tạo thế và lực cho 'Make in Vietnam'.

Góc nhìn