#Hoà Lạc

Nghề

Đơn giản vì đó là FPT.

FPT trong tôi là

Tính đến nay đã là bốn năm tôi gắn bó với Hòa Lạc, với FSchool. Bốn năm tuy không dài trong cuộc đời làm nghề giáo, nhưng đủ để cho ...

Bài dự thi