#đảm bảo chất lượng

Con đường chất lượng

Tôi chọn một đề tài “khô như ngói”, quản lý chất lượng của FPT, bởi vì tôi đã gắn bó với nó mấy năm vừa qua. Đây cũng là những ...