Chúng ta

FPT trưởng thành và phát triển

Thứ ba, 7/9/2021 | 09:54 GMT+7

Sau khi ra đời, sự trưởng thành và lớn mạnh của FPT được thể hiện trên ba mặt chính. Thứ nhất là những nhiệm vụ, kế hoạch nghiên cứu khoa học và thực hiện các hợp đồng kinh tế. Thứ hai là sự phát triển về trình độ quản lý Công ty. Thứ ba là xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, con người – một yếu tố quyết định sự lớn mạnh của FPT. Cả ba mặt này được kết hợp chặt chẽ với nhau và thực hiện đồng thời dưới sự lãnh đạo của Ban Tổng giám đốc.

Ý kiến

()