#sáng tạo FPT

iKhien 2023 khởi động

Giải thưởng Sáng tạo FPT - iKhiến đã bước vào mùa thứ 7 - tiếp tục tìm kiếm và khai phá những sáng kiến mới, với tinh thần ‘Tôi sáng ...

iKhiến