#Phan Phương Đạt

Dự án PeopleSoft ở FPT

PeopleSoft (PS) đã quá quen thuộc với người FPT ngày hôm nay. Chúng ta nhận lương hằng tháng, xin nghỉ, xem thông tin cá nhân, làm checkpoint... tất cả đều ...