#vũ thị thu huyền

Tâm tư của người làm văn hoá

Người ta thường nói học là một chuyện, ra đời là chuyện khác hoặc nghề chọn người chứ ít người được chọn nghề. Cá nhân tôi thấy dù làm gì ...

Góc nhìn