#podcast

Người FPT và lòng từ ái

Số podcast đầu tiên của Chúng ta kể câu chuyện về những người trẻ FPT làm tình nguyện giữa tâm dịch Sài Gòn vào cuối tháng 7, khi Covid-19 khiến ...

Podcast