#trao quyền

Trao quyền hay giao việc

Trao quyền là xu hướng tất yếu trong quản trị hiện đại; vấn đề các tổ chức phải quan tâm là khả năng kiểm soát rủi ro, hạn chế thiệt ...

Góc nhìn